ขอเรียนเชิญนักกายภาพบำบัดและบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ
Turning Point : The Role of Physical Therapy and Multidisciplinary in Managing Cancer as a Chronic Disease

ในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้อง Meeting 3-4 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร